Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

Notariusz Świdnica
Zajęcia ogólnorozwojowe Żoliborz
TU

Sygnał okresowy

Sygna%C5%82_okresowy
Sygnał periodycznie niestały owo pojęcie stosowane w szerokim zakresie w środku elektronice telekomunikacji, elektrotechnice akustyce, automatyce, fizyce zaś innych dziedzinach nauki zaś techniki. Artykuł zawiera złączenie definicji podstawowych parametrów stosowanych aż do opisu sygnałów okresowo zmiennych. W tabeli poniżej zestawiono wartości tych parametrów na rzecz kilku często spotykanych typów sygnałów. Szczegółowe omówienie poszczególnych parametrów, ich znaczenia, sposobów pomiaru zaś zastosowania znajdują się w środku odrębnych artykułach Sygnałem okresowo zmiennym nazywamy każdą wielkość fizyczną x(t), zależną odkąd czasu, jeżeli spełnia płeć nadobna warunekOznacza to, że wartości sygnału powtarzają się w środku odstępach czasu będących wielokrotnościami T. Sygnał taki jest funkcją okresową czasu.Najmniejszą wartość T o tej własności nazywamy okresem podstawowym, czy też po prostu okresem sygnału. Z okresem związana jest częstotliwość f zaś pulsacja ω (częstość kołowa):orazSygnał periodycznie niestały można przedstawić w środku postaci szeregu Fouriera, który może być wpisany na przykład w środku następującej postaci:gdzie:Pierwsza harmoniczna nosi też nazwę składowej podstawowej. Sygnał, który zawiera zaledwie jedną harmoniczną jest sygnałem sinusoidalnym o amplitudzie X1Wartość szczytowa (ang. peak value), zwana też wartością maksymalną sygnału, jest określona jako:Wartość maksymalna sygnału sinusoidalnego negacja logiczna posiadającego składowej stałej jest równa amplitudzie tego sygnału. Stosowane też bywa podobne pojęcie wartości międzyszczytowej (ang. peak-to-peak value):Dla sygnału sinusoidalnego wartość międzyszczytowa jest równa podwojonej amplitudzie.Wartość średnia sygnału jest określona wzorem:Tak określona wartość średnia jest tożsama ze składową stałą X0 szeregu Fouriera tego sygnału (patrz wyżej). Sygnał,okresowy obustronny względem osi x=0 ma wartość średnią równą zeru, toteż używa się także średniej spośród wartości bezwzględnej (w matematyce zaś teorii sygnałów: najważniejszy krótki czas absolutny, w środku elektrotechnice: wartość średnia sygnału wyprostowanego), która na rzecz sygnałów nierównych tożsamościowo zeru ma wartość dodatnią Wartość skuteczna (ang. RMS value) określa parametry energetyczne sygnału. W elektrotechnice najczęściej podajemy tę właśnie wartość (jeżeli dyskurs jest o prądzie czy też napięciu zmiennym bez dodania określeń: średnie, chwilowe, maksymalne itp. - oznacza to, że dyskurs jest o wartości skutecznej . Jest płeć nadobna określona na miarę Wartość skuteczną można też wyrazić na skroś amplitudy składowych harmonicznych (współczynniki rozwinięcia sygnału w środku kolejność Fouriera - patrz wyżej):(Powyższy wzór jest treścią twierdzenia Parsevala w środku teorii szeregów Fouriera)Współczynnik kształtu (ang. waveform factor) jest stosunkiem wartości skutecznej aż do średniej spośród wartości bezwzględnej: Współczynnik szczytu (ang. crest factor) podaje uprawianie miłości wartości maksymalnej (szczytowej) aż do wartości skutecznej sygnału: Współczynnik zawartości harmonicznych mierzy w środku przekonany sposób odchyłkę sygnału odkąd przebiegu sinusoidalnego. Stosowane są dubel różne definicje tego współczynnika:lub:(ta ostatnia wielkość bywa też nazywana współczynnikiem zniekształceń)Poniższa tablica podaje wartości wymienionych wyżej parametrów na rzecz kilku najprostszych przebiegów okresowych. Przyjęto, że przebiegi pokazane w środku tabeli mają jednostkową wartość szczytową (amplitudę).