Prąd przesunięcia

Prąd przesunięcia – prąd elektryczny wywołany zmianą natężenia pola elektrycznego w środku dielektryku W przeciwieństwie aż do prądu przewodnictwa negacja logiczna polega mężczyzna na przepływie ładunków, niemniej jednak wbrew tego również wywołuje wirowe dziedzina magnetyczne. Jego egzystencja przewidział w środku 1865 James Clerk Maxwell tworząc układ równań głośny dziś w charakterze równania Maxwella.Gęstość prądu przesunięcia jest zdefiniowana w charakterze szybkość zmiany indukcji elektrycznej D:ponieważ D = εE, dokąd przenikalność elektryczna ε = ε0 εr,Wartość skalarną prądu przesunięcia można przedstawić zbyt pomocą strumienia elektrycznego:Użycie przenikalności ε w charakterze wartości skalarnej jest poprawne zaledwie na rzecz liniowych ośrodków izotropowych. W liniowych ośrodkach anizotropowych ε jest tensorem. Liniowość ośrodka oznacza, że wartość współczynnika ε negacja logiczna zależy od momentu natężenia pola elektrycznego Analizując szczegółowo widziadło indukcji elektrycznej w środku dielektryku należy wprowadzić pojęcie polaryzacji P:gdzie χe jest bezwymiarowa wielkością zwaną podatnością elektryczną dielektryka Można zauważyć zależność:Indukcję elektryczną definiujemy jako:Różniczkując tę zależność otrzymuje się wyrażenie na gęstość prądu przesunięcia będące sumą dwóch składników:Pierwszy składnik dotyczy całej otaczającej nas przestrzeni; negacja logiczna ma związku spośród ruchem ładunków, atoli wbrew owo posiada skojarzone dziedzina magnetyczne, negacja logiczna inaczej jakim sposobem "zwykły" prąd. Drugi składnik jest wywołany zmianą polaryzacji pojedynczych molekuł-dipoli, które pod braku możliwości przemieszczania się w środku dielektryku obracają się wokół własnej osi wywołując prąd polaryzacji.Przed powstaniem prac Maxwella uważano, że dziedzina magnetyczne jest tworzenie wyłącznie dzięki przepływ ładunków elektrycznych (oraz oczywiście dzięki ciała namagnetyzowane). Zjawisko owo opisuje matematycznie zasada Ampera Wiadomo było również, że ładunek elektryczny negacja logiczna może być wytworzony czy też uszczuplony – zasadę tę wyraża zasada zachowania ładunku także równanie ciągłości. Jednak potyczka obu tych praw prowadziła aż do absurdalnych wniosków:z czego wynika:co oznaczałoby, że ładunek elektryczny w środku danym miejscu jest zawżdy stały.Maxwell zauważył, że zmodyfikowanie prawa Ampera w poprzek dodanie aż do niego wyrażenia na prąd przesunięcia umożliwi wyjaśnienie zbyt pomocą prawa Gaussa faktu generowania pola magnetycznego zarówno dzięki prąd przewodzenia jakim sposobem dodatkowo prąd przesunięcia Istnienie pradu przesunięcia możemy zaobserwować np. w ciągu ładowania kondensatora. Po podpięciu go aż do źródła zasilania następuje przepływ ładunków elektrycznych aż do pierwszej okładki kondensatora. Zgromadzone na niej ładunki odpychają ładunki tego samego znaku na drugiej okładce; odpływają one drugim przewodem aż do źródła zasilania Mówimy że dzięki skraplacz płynie prąd ładowania. Widzimy jednocześnie, że obwód negacja logiczna jest zamknięty – między okładkami kondensatora znajduje się nieprzewodzący dielektryk stanowiący przerwę w środku obwodzie. Pomimo owo prąd przepływa – można owo więc było potraktować w charakterze dowód na egzystencja prądu, który negacja logiczna potrzebuje aż do przepływu przewodnika. Tak też postąpił Maxwell interpretując prąd przesunięcia w charakterze realny czyn ładunków, chociażby w środku próżni. Sądził, że odpowiada zbyt niego czyn dipoli w środku eterze. Interpretacja ta została odrzucona, jednakże poprawka, którą wprowadził aż do prawa Ampera w środku dalszym ciągu obowiązuje – zmienne dziedzina elektryczne wywołuje zmienne dziedzina magnetyczne. Zachowała się również historyczna określenie tego zjawiska.Wprowadzenie prądu przesunięcia umożliwiło Maxwellowi udowodnienie, że fale elektromagnetyczne poruszają się spośród prędkością światła, natomiast więc także wykazanie, że światło jest falą elektromagnetyczną Obecnie rozumie się samo przez się że prąd przesunięcia w środku próżni negacja logiczna ma związku spośród ruchem ładunku (ani spośród przepływem, ani spośród ruchem dipoli wokół własnej osi). Jest owo po prostu wielkość zdefiniowana w charakterze szybkość zmian pola elektrycznego ze związanym spośród nią polem magnetycznym. Współczesna idea prądu przesunięcia odnosi się więc zaledwie aż do faktu związku pola magnetycznego ze zmiennym polem elektrycznym