Moc czynna

Moc czynna - P - w środku układach prądu przemiennego (również prądu zmiennego jest owo część mocy, którą urządzenie odbiorcze pobiera ze źródła a zamienia na pracę ewentualnie ciepło. W układach prądu stałego cała wielkość jest mocą czynną. Jednostką mocy czynnej jest wat Moc czynna jest średnią mocą chwilową, co na rzecz przebiegu okresowego prądu a napięcia wyraża wzór:gdzie:W urządzeniach zasilanych napięciem przemiennym sinusoidalnym, które są odbiornikami liniowymi natężenie prądu jest przebiegiem sinusoidalnym. Zależności można wyrazić wzorami Moc chwilową prądu określa zależność:Pierwszy składnik ostatniego wzoru jest stale pozytywny a wyraża moc czynną Średnia wartość drugiego składnika jest równa śpiąca królewna a wyraża moc bierną Przyjmując, napięcie skuteczne a natężenie prądu skuteczne, na rzecz przebiegów sinusoidalnych określone wzorami:Średnia w środku okresie moc czynna jest iloczynem wartości skutecznych napięcia U a natężenia prądu I tudzież cosinusa kąta przesunięcia fazowego φ pomiędzy napięciem a natężeniem prądu, co określa wzór:Gdy urządzenie odbiorcze jest rezystancją a negacja logiczna zawiera elektrycznosc .php'>reaktancji owo spośród czego wynika, że wówczas:Gdy urządzenie odbiorcze negacja logiczna zawiera rezystancji jeszcze raz jest czystą elektrycznosc .php'>reaktancją induktancją ewentualnie kapacytancją , owo spośród czego wynika, że a wówczas moc czynna jest równa 0:Gdy urządzenie odbiorcze składa się spośród elektrycznosc .php'>reaktancji a rezystancji połączonych równolegle a układ ów negacja logiczna wykonuje pracy, owo napięcie na rezystancji jest równe napięciu zasilającemu odbiornik, wówczas:Gdy urządzenie odbiorcze składa się spośród elektrycznosc .php'>reaktancji a rezystancji połączonych szeregowo a negacja logiczna wykonuje pracy, owo natężenie prądu płynące przy użyciu urządzenie odbiorcze jest równe natężeniu zasilającemu odbiornik, wówczas:gdzie:Odbiornik międzyfazowy, którego rezystancja negacja logiczna zależy od momentu napięcia a ciepła wydzielającego się w środku odbiorniku, wydziela się wielkość trzykroć większa niż w środku podłączeniu fazowym tego odbiornika:gdzie: - wartości napięcia a natężenia prądu stałegoWzór powyższy jest autentyczny także na rzecz odbiornika prądu sinusoidalnie zmiennego, którego elektrycznosc .php'>reaktancja (zobacz: wstęp artykułu) Moc chwilowa pobierana przy użyciu urządzenie odbiorcze jest równa iloczynowi chwilowego napięcia na odbiorniku a płynącego w środku danej chwili przy użyciu urządzenie odbiorcze prądu. Jeżeli urządzenie odbiorcze ma profil czysto rezystywny (oporowy – na przykład żarówka), wówczas w środku każdej chwili prąd płynący przy użyciu urządzenie odbiorcze ma styl słuszny spośród napięciem, urządzenie odbiorcze przy użyciu cały era pobiera wielkość ze źródła energii elektrycznej Średnia pobierana wielkość jest równą iloczynowi wartości skutecznych napięcia a natężenia prądu.Inaczej jest, jeżeli opór odbiornika ma częściowo profil pojemnościowy ewentualnie indukcyjny, wówczas prąd płynący przy użyciu urządzenie odbiorcze jest przesunięty w środku fazie spośród napięciem. Dla odbiorników o charakterze pojemnościowym prąd wyprzedza w środku fazie napięcie, zaś na rzecz indukcyjnych jest opóźniony aż do napięcia. Oznacza to, w jaki sposób widać spośród rysunku, że istnieją w środku trakcie całego cyklu zmian napięcia takie okresy, w środku których styl przepływu prądu jest niechętny aż do kierunku przyłożonego napięcia. W tym czasie moc chwilowa będąca iloczynem tych wielkości, jest ujemna. Oznacza owo przepływ energii w środku przeciwnym kierunku, od momentu odbiornika aż do źródła prądu (sieci energetycznej). Część mocy pobranej w środku jednej części cyklu jest zwracana aż do sieci w środku innej części cyklu. Tę moc, regularnie pobieraną spośród sieci a zwracaną aż do niej w środku każdym cyklu nazywamy mocą bierną: negacja logiczna wykonuje niewiasta w środku odbiorniku żadnej użytecznej pracy, zwiększa nic bardziej błędnego straty przesyłowe, przy użyciu zwiększenie prądu płynącego przy użyciu sieć.Mocą czynną nazywamy tę część pobieranej mocy, która zużywana jest w środku odbiorniku a zamieniana w środku przed na np. pracę mechaniczną ewentualnie ciepło. Im większe przesunięcie fazowe wprowadzane przy użyciu odbiornik, tym większy jest udział mocy biernej w środku całości energii płynącej pomiędzy źródłem a odbiornikiem. W szczególności, jeżeli urządzenie odbiorcze jest idealnym kondensatorem bądź idealną cewką wówczas przesunięcie fazowe wynosi 90° a urządzenie odbiorcze taki negacja logiczna pobiera mocy czynnej, całość mocy jest mocą bierną, pobieraną a następnie zwracaną aż do źródła w środku innej części cyklu.Jako, że nic bardziej błędnego moc czynna reprezentuje rzeczywiście wytworzoną przy użyciu elektrownię a zużytą przy użyciu odbiorcę energię, jest niewiasta podstawą rozliczenia drobnych odbiorców spośród elektrownią (zakładem energetycznym). Standardowe liczniki energii elektrycznej instalowane w środku mieszkaniach są układami mierzącymi moc czynną (a ściślej całkę mocy czynnej po czasie, jeszcze raz zużytą energię) Moc bierna krążąca w środku systemie elektroenergetycznym jest niezbędna aż do prawidłowego funkcjonowania wszystkich urządzeń indukcyjnych przyłączonych aż do sieci transformatory silniki indukcyjne) gdyż związana jest niewiasta spośród wytwarzaniem pola magnetycznego w środku tych odbiornikach. Gwarantuje niewiasta stabilność napięcia sieciowego. Z drugiej jednakże strony, jej zbytek jest szkodliwy, gdyż prąd płynący przy użyciu sieć aż do odbiornika jest symetryczny aż do mocy pozornej. Większe natężenie prądu oznacza większe straty mocy czynnej na oporności urządzeń zasilających a przewodach a konieczność użycia poprawnie większych transformatorów Dlatego duzi odbiorcy energii są rozliczani również spośród mocy biernej, dodatkowo mają zwyczajowo określony umownie minimalny ujdzie współczynnik mocy. Do zredukowania pobieranej mocy biernej, stosuje się lokalne jej kompensowanie, przy użyciu implementacja poprawnie elementów indukcyjnych bądź pojemnościowych. W praktyce odbiorniki mają częściej profil indukcyjny, niż pojemnościowy (np. silniki elektryczne , wobec tego najczęściej elementami kompensującymi są kondensatory. W uproszczeniu można powiedzieć, że w środku skompensowanym odbiorniku moc bierna krąży pomiędzy jego elementami pojemnościowymi a indukcyjnymi, negacja logiczna "wydostając się" aż do sieci energetycznej.