Dielektryk

Dielektryk
Dielektryk, izolator elektryczny – materiał, w środku którym niesłychanie słabo przewodzony jest prąd elektryczny Może ty być rezultatem niskiej skupienie ładunków swobodnych, niskiej ich ruchliwości innymi słowy obu tych czynników równocześnie. Oporność właściwa dielektryków jest większa od czasu 106 Ωm (dla dobrych przewodników, np. metali, wynosi 10−8–10−6 Ωm).W dielektrykach ładunki związane mogą w środku pewnym zakresie przemieszczać się. Rodzaj również natężenie tych przemieszczeń decydują o własnościach elektrycznych dielektryka Jeżeli w środku polu elektrycznym (elektrostatycznym) znajdzie się przewodnik, (w którym negacja logiczna płynie prąd elektryczny , owo ładunki swobodne przesuną się tak, że wewnątrz ciała negacja logiczna będzie pola elektrycznego W dielektryku ładunki negacja logiczna mogą się łatwo przesuwać, toż może dojść aż do przesunięcia się ładunków elektrycznych dodatnich względem ujemnych (powstaną dipole elektryczne . Zjawisko owo nazywamy polaryzacją dielektryka Makroskopowo postrzegamy owo duch jak gromadzenie się ładunków na powierzchni dielektryka (obojętnego jak całość), ładunki te zmniejszają rola elektryczne w środku dielektryku w środku stosunku aż do zewnętrznego pola elektrycznego (wektor E), co można opisać jak występowanie w środku dielektryku dodatkowego pola elektrycznego (wektor D) zwanego polem indukcji elektrycznej Jeżeli dielektryk jest izotropowy, owo wektory E również D mają ów samodzielnie styl również na rzecz wielu substancji wobec niezbyt dużym polu elektrycznym również wobec niezbyt dużych częstotliwościach zmian pola (E) indukowane rola (D) jest proporcjonalne aż do pola zewnętrznego, współczynnik proporcjonalności (ε) jest znany jako przenikalnością elektryczną substancji również jest wielkością charakterystyczną na rzecz danej substancji.W praktyce negacja logiczna istnieją idealne dielektryki te rzeczywiste charakteryzują się rezystancjami rzędu GΩ (gigaom). W wyniku tego w środku każdym dielektryku występują tzw. straty dielektryczne co spośród kolei powoduje np. straty mocy w ciągu przesyłu energii elektrycznej liniami wysokiego napięcia, dokąd dielektrykiem jest głównie powietrze.Dodatkowym problemem jest to, że na rzecz każdego rzeczywistego dielektryka istnieje pewne napięcie przebicia powyżej którego przy użyciu dielektryk płynie prąd – na rzecz dielektryków stałych (tzn. niegazowych również niepłynnych), oznacza owo trwałe defekt ich własności izolacyjnych Ze względu na to, że przewodność materiałów zmienia się w środku sposób ciągły, negacja logiczna istnieje jedna zapora wartości przewodności, poniżej której wszystkie materiały byłyby dielektrykami Stosowane są różne definicje izolatora oparte na mikroskopowym mechanizmie przewodnictwa.Na przykład dielektrykiem określa się substancję, na rzecz której:W tym kontekście często półprzewodniki kategoryzowane są jak izolatory.Niektóre dielektryki ze względu na złożoną zależność polaryzacji od czasu przyłożonego pola również innych parametrów układu wykazują liczne efekty fizyczne, które można wykorzystać w środku niesłychanie różnorodny sposób. Jeśli dielektryk negacja logiczna ma symetrii inwersji owo może wykazywać konsekwencja piezoelektryczny Efekt piezoelektryczny polega na występowaniu zależności między naprężeniami również polaryzacją dielektryka Biorąc wobec uwagę kodeks Hooke'a można te zależności przenieść na odkształcenie ośrodka. Można więc użyć przetwornika piezoelektrycznego aż do pomiaru naprężeń, innymi słowy małych przemieszczeń. Jeśli przyczepi się aż do przetwornika znaną elektrycznosc .php'>masę owo można użyć go aż do pomiaru przyśpieszeń. Można też stosując konsekwencja piezoelektryczny niechętny uzyskać małe przesunięcia przykładając aż do dielektryka pole. Jest owo podstawą na przykład mikroskopii bliskich oddziaływań. Mimo że przesunięcia negacja logiczna są duże, owo uzyskane siły są znaczne. Umożliwia owo przestrajanie chociażby ciężkich elementów optycznych spośród dużą dokładnością.Jeśli ośrodek negacja logiczna ma symetrii inwersji, również w środku dodatku wykazuje spontaniczną polaryzację może wystąpić w środku zanim konsekwencja piroelektryczny Efekt piroelektryczny polega na powstaniu polaryzacji na skutek zmiany temperatury kryształu. Umożliwia owo między innymi obrazowanie w środku dalekiej podczerwieni, jest owo również konsekwencja używany w środku pasywnych czujnikach ruchu.Kolejnym znaczącym efektem jest konsekwencja elektrooptyczny Polega płeć brzydka na występowaniu wymuszonej przyłożonym polem elektrycznym dwójłomności. Prowadzi owo aż do obrotu płaszczyzny polaryzacji przechodzącego przy użyciu ośrodek światła, wobec czym kąt obrotu zależy od czasu przyłożonego pola. Dielektryk taki w środku połączeniu spośród polaryzatorem może służyć aż do modulacji wiązki spośród dużą szybkością. Jeśli w zamian polaryzatora wprowadzi się polaryzującą płytkę światłodzielącą można polem elektrycznym sterować kierunkiem wiązki. Znajduje owo użytek na przykład we wzmacniaczach optycznych na rzecz laserów femtosekundowych.Występuje też w środku dielektrykach cała paleta efektów nieliniowych które mają niesłychanie szerokie zastosowania w środku spektroskopii laserowej, na przykład aż do uzyskania promieniowania o innych długościach fali azali też poszerzenia widma.Materiały elektroizolacyjne stosowane w środku technice to:Ciekawostką jest, że czysta chemicznie, tzn. wolna od czasu soli mineralnych również bakterii okowita też jest dobrym izolatorem rezystywność aż do 20 MΩ/cm).Najistotniejszymi parametrami technicznymi charakteryzującymi izolatory elektryczne są: