Menu podstron:

Wieści z Elektrotechnika:

Notariusz Świdnica
Zajęcia ogólnorozwojowe Żoliborz
TU

Autodysocjacja wody

Autodysocjacja wody bądź autoprotoliza wody – samorzutna autodysocjacja cząsteczek wody pozostających do wnętrza stanie ciekłym. Proces ów ma duże ważność praktyczne – decyduje m.in. o zdolności wody aż do rozpuszczania substancji jonowych zaś stała równowagi tej reakcji stanowi podstawę skali pH.Przebieg reakcji autodysocjacji wody:Zaniedbując aktywności, stałą równowagi tej reakcji można zdefiniować wzorem:W warunkach standardowych ma niewiasta wartość 3,23×10−18 co do wnętrza praktyce oznacza, że jest niewiasta niesłychanie ciężko przesunięta do wnętrza stronę substratu, alias niezdysocjowanej formy wody. W doskonale czystej wodzie do wnętrza warunkach standardowych stężenie jonów + dodatkowo - wynosi ok. 10−7 mol/l.Stała kwasowa informacja wzorem:ma wskutek tego do wnętrza warunkach standardowych wartość 1.8 × 10−16 .Podane powyżej wartości otrzymane są niedaleko użyciu stężenia molowego wody. Wartości numeryczne tych stałych były iżby znacząco inne do wnętrza przypadku użycia aktywności rozpuszczalnika w zamian jego stężenia, ponieważ aktywność czystego rozpuszczalnika jest do wnętrza termodynamice chemicznej zazwyczaj przyjmowana jak równa jedności, na przestrzeni podczas gdy stężenie molowe czystej wody wynosi około 55.5 mol/L.W przypadku rozcieńczonych roztworów wodnych można przyjąć, że stężenie molowe niezdysocjowanej formy wody jest stalą, zaś aktywność czystego rozpuszczalnika wynosi 1. Obserwacja ta stanowi podstawę definicji iloczynu jonowego wody. Zaniedbując aktywności:Wartość iloczynu jonowego wody do wnętrza temperaturze pokojowej wynosi ok. 10-14.Podobnie w charakterze na rzecz innych niesłychanie małych wartości wywodzących się spośród definicji stałej równowagi, w charakterze iloczyn rozpuszczalności innymi słowy stała dysocjacji bądź niedaleko określaniu stężenia jonów hydroniowych zaś wodorotlenowych, wartość iloczynu jonowego podaje się jak -log10Kw (p jest operatorem oznaczającym kalkulacja -log10}:Wartość pKw ≈ 14 (w temperaturze pokojowej).Przy normalnym ciśnieniu atmosferycznym tlenek wodoru jest ciekła do wnętrza zakresie 0 – 100 °C (273 – 373 K). Wraz ze wzrostem temperatury rozdzielenie staje się łatwiejsza (reakcja endotermiczna) dodatkowo iloczyn jonowy Kw rośnie, zaś pKw spada. Wartość pKw zmienia się odkąd ok. 14,95 do wnętrza temperaturze 0 °C na mocy 14,0 (25 °C) dodatkowo 13,0 (60 °C) aż do 11,25 do wnętrza temperaturze 100 °C. W mniejszym stopniu, iloczyn jonowy wody zależy również odkąd ciśnienia (zwiększona rozdzielenie niedaleko wyższym ciśnieniu). W warunkach podwyższonego ciśnienia, tlenek wodoru może pozostać ciekła aż aż do temperatury krytycznej. Iloczyn jonowy ciekłej wody zwiększa się ze zwiększającą się temperaturą aż aż do temperatury około 260 °C, zaś nadal spada. Właściwości kwasowo-zasadowe wody do wnętrza szerokim zakresie temperatur dodatkowo ciśnień mają duże ważność praktyczne (na przykład, korozja do wnętrza elektrowniach .Wartość pKw ma kluczowe ważność na rzecz definicji skali pH. Między pH dodatkowo pKw występuje zależność:W doskonale czystej wodzie stężenia jonów - dodatkowo + są sobie równe, stąd:oraz (po zlogarytmowaniu obu stron):Wartość pH = pOH do wnętrza czystej wodzie, tzw. pH neutralne, wynosi 7,00 (25 °C, ciśnienie absolutne 100 kPa) dodatkowo określa ogólnikowy środek skali pH25 °C. Generalnie, wartość neutralnego pH zależy odkąd temperatury (i do wnętrza mniejszym stopniu odkąd ciśnienia) dodatkowo jest równe pKw/2.